Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019:

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 zakończona.

Lista osób przyjętych do PSM na rok szkolny 2018/2019 – pobierz

——————————————————————————————————————————————

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia proponujemy naukę gry

na wybranym instrumencie w dwóch grupach wiekowych:

– od 6 lat: akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, obój, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, wiolonczela. Nauka trwa sześć lat.

– od 8 lat: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, obój, organy klasyczne, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela. Nauka trwa cztery lata.

Poza indywidualnymi lekcjami gry na instrumencie uczniowie PSM I st. realizują przedmioty ogólnomuzyczne w ramach zajęć grupowych ( kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór, orkiestra).

Wyróżniający się absolwenci PSM I st. mogą kontynuować naukę w PSM II st. kończącą się po sześciu latach egzaminem dyplomowym. Uzyskując dyplom, absolwenci są profesjonalnie przygotowani do studiów muzycznych na uczelniach artystycznych.

 

PSM II st. w Cieszynie posiada dwa wydziały.

1/ Wydział Instrumentalny, kształcący w następujących specjalnościach: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, obój, organy klasyczne, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela. Cykl kształcenia – 6 lat.

Przedmioty do realizacji: kształcenie słuchu, zasady muzyki, literatura muzyczna, harmonia, historia muzyki, formy, nauka akompaniamentu ( pianiści ), improwizacja organowa ( organiści ), chór, orkiestra oraz przedmioty fakultatywne: analiza dzieła muzycznego, psychologia, pedagogika.

2/ Wydział Rytmiki – Cykl kształcenia – 6 lat.

Przedmioty do realizacji: rytmika, technika ruchu i taniec, emisja głosu, improwizacja fortepianowa, metodyka nauczania kształcenia słuchu i rytmiki, zespół rytmiki. Pozostałe przedmioty – tak jak na Wydziale Instrumentalnym.

 

Kandydaci do PSM I st. składają następujące dokumenty ():

– kwestionariusz – POBIERZ DRUK

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej – POBIERZ DRUK

– dokumenty wystarczy złożyć w dniu egzaminu – tj. 25 maja / 30 maja b.r.

Rekrutacja polega na komisyjnej ocenie predyspozycji muzycznych kandydata i sprawdzeniu warunków fizycznych kandydata pod kątem specyfiki wybranego instrumentu.

Kandydaci do PSM II st. składają następujące dokumenty ():

– podanie

– życiorys

– kwestionariusz – POBIERZ DRUK

– 1 zdjęcie

– świadectwo ukończenia PSM I st. (jeśli jest wymagane)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej – POBIERZ DRUK

Egzamin wstępny do PSM II st. obejmuje:

1)      Na Wydziale Instrumentalnym: wykonanie programu ( do 15 minut ) uwzględniającego specyfikę instrumentu, test teoretyczny.

2)      Na Wydziale Rytmiki: sprawdzian ogólnych zdolności ruchowych, egzamin z fortepianu, test teoretyczny.

 

Gwarantujemy:

–          bezpłatną naukę ( uczniowie uiszczają jedynie roczną składkę na Radę Rodziców i ewentualną, miesięczną opłatę za  wypożyczenie instrumentu, a uzyskane z tego tytułu środki finansowe są przeznaczane w całości na potrzeby uczniów )

–          wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonalącą swoje umiejętności artystyczno-pedagogiczne na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich,  warsztatach i seminariach oraz kursach

–          dbałość o rozwój potencjału intelektualnego, pozytywnie oddziałujący na wyniki w nauce w szkole ogólnokształcącej

–          ochronę dzieci i młodzieży przed patologiami społecznymi ( narkotyki, alkohol, papierosy, przemoc fizyczna )

–          udział w najciekawszych wydarzeniach artystycznych na terenie miasta i regionu

 

—————————————————————————————————————————————-

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej szkoły i udziału w koncertach, popisach uczniowskich, organizowanym corocznie Dniu Otwartym Szkoły.

Aktualne informacje, kalendarz imprez, a także historia szkoły dostępne są na stronie internetowej www.psmcieszyn.ox.pl

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Koleżanki i Koledzy PSM w Cieszynie.